2024

Med stöd av Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur ska vi restaurera Norrgårdens ladugård. Byggnaden har skador i syll och stolpar.

2023 –

Renovering av Himmelsbergas östra sida

Med hjälp av projektstöd från Investeringsstöd för hembygdsgårdar inom Landsbygdsprogrammet kommer vi att utföra viss restaurering av museets östra sida under 2023 – 2024. På Norrgården ska 15 st fönster på manbyggnaden från 1842 renoveras. Samma gård får en ny brunnsvipp och så ska oxvandringen på fägården restaureras. Vi ska stryka fasader med slamfärg, måla dörrar, laga portar och trösklar och mycket mer. Vi kommer dessutom att bjuda in publik till olika moment av arbetet och i galleri Svinhuset ska vi skapa en utställning om byggnadsvård och hållbara material. Vi arrangerar även Himmelsberga byggnadsvårds- och trädgårdsdag.

2019 -2023

Uppförandet av Lorangahallen

I samband med att Ekerum resort beslutade att inte förlänga utställningen ”Loranga, Loranga!” av Tor Svae på sin anläggning valde Ölands Museum Himmelsberga att ta över utställningen, tillsammans med några mindre utställningarna med andra karaktärer skapade av Barbro Lindgren. Nedmontering gjordes i samarbete med frivilliga, familjen Lindgren, Torsk produktion (Tor Svae mfl) samt Borgholms kommun och BEAB.

Under 2019 – 2023 uppfördes en nedmonterad skiftesverkslada på Himmelsbergas östra sida. Ladan gavs bl a nya takstolar och elinstallation på en gjuten grund. Den 27:e maj 2023 invigdes Loranga, Loranga! i ladan, som idag kallas Lorangahallen.


2018-2020

Hedvigs – en 1900-talsmiljö

I detta projekt är målet att skapa en första miljö in på 1900-talet på museet specifikt för perioden 1900-1929, och visionen är att denna sen skall följas av en miljö som miljö som representerar 30-50-tal. Projektet är indelat i två delfaser. Investeringar och projektering stöds i stor utsträckning av Sparbanksstiftelsen Öland. Själva arbetsinsatsen är ett samverkansprojekt med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsenheten i Borgholms kommun, där tanken är att kompetensutvecklade med inriktning byggnadsvård. Denna del stöds avseende investeringar även av Länsstyrelsen Kalmar Län/Landsbygdsprogrammet samt Borgholms kommun.

”Lek och lär-miljö” på Malmstället

För att utveckla det pedagogiska arbetet på museet riktat gentemot barn och unga har ovanstående projekt initierats. Det innehåller två delar – ett arbete med framtagande om koncept och upplägg, och dels iordningställande av den fysiska miljön. För den förstnämnda delen står Riksantikvarieämbetet för stödet, medan Länsstyrelsen/Landsbygdsprogrammet samt Borgholms kommun stödjer den andra delen i dess nuvarande etapp.

2018

Förstudie om digitalisering av det öländska kulturarvet och dess samlingar

I samarbete och med stöd av Ölandskommunerna genomförs en mindre studie för att inventera och kartlägga status på lokala samlingar, samt graden av katalogisering och digitalisering. Målet är att studien skall bli en vägledning för framtida arbete med området.

2017-2018

”Med fötterna i rötterna, på tallriken idag”

Ett projekt kring lokal och småskalig matkultur, som tar avstamp i de lokala traditionerna, där museet genom bland annat föreläsningar, visning av odling och växter, utbudet i kaffestugan, kurser och skrifter försöker lyfta dessa områden och gör dem mer publika. Olika delar av projektet får stöd ifrån olika aktörer, men största stödet kommer från EU-medel via Jordbruksverket. Borgholms kommun, Länsstyrelsen Kalmar län och LRF Sydost (som en del av livsmedelsutveckling Sydost) bidrar också till att aktiviteter kan genomföras.

2017

Vasstak Maskinladan

Taket omlagt med stöd från Länsstyrelsen i Kalmar län samt Eu-medel via Jordbruksverket.

Vasstaket Kal-olsgårdens lada

Taket lades om med stöd från Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur.

Skrift till utställningen ”Öländsk byggnation”

Med stöd av Sparkbanksstiftelsen Öland producerades en skrift i samband med utställningen ”Öländsk byggnation”, i vilken de öländska byggnadsmaterial lyftes fram. Byggkult stod för framtagandet av textmaterial.

Moning av Jordtorpsladan

Med stöd av Ölandsklubben genomfördes en ommoning, på grund av läckage, på den del av Konsthallen som kallas för Jordtorpsladan